Tuesday, June 3, 2014

#KAJIAN : ZIARAH AL QUDS 2/6

Feqh, Prinsip Asas

Bahasa dan Istilah :

Feqh dari sudut Bahasa, membawa erti al fahmu.

"Mengapakah orang orang itu (Munafiq) hampir hampir tidak memahami" An nisa' : 78

"Barangsiapa yang Allah kehendakkan untuknya kebaikan, Allah akan memberikan dia kefahaman dalam agama" [1]

al Jurjani, di dalam at Ta'rifaat menyebut : al Feqh pada bahasa bermaksud memahami kehendak seseorang pada apa yang dibicarakan [2]

Feqh, dari sudut Istilah pula memberi dua permaknaan dalam dua dimensi nilaian yang berbeza.

Makna 'Idhafi (Kata Majmu') : Ilmu mengenai hukum syara' amali yang diambil dari dalil dalilnya yang jelas [3]

Makna Laqabi (Gelaran) : Ilmu mengenai asas-asas (kaedah) yang berhubungan terus untuk menentukan hukum dari dalil dalilnya yang terperinci [4]

Dalam disiplin ilmu Feqh, kita tidak menafikan fleksibeliti, pembangunan dan pembaharuan dalam menghadapi masalah-masalah baharu terutama yang tiada sandaran dalam secara terus atau khusus dari sumber pendalilan utama Islam, Quran dan Sunnah. Saya seirama dengan Umar al Faruq apabila menyampaikan risalahnya yang terkenal itu kepada Abi Musa al Asy'ari seraya menyebut, "Fahamilah apa yang diajukan kepadanya yang tiada dari Quran dan Sunnah, qiaskan masalah itu dengan apa yang engkau kuasai, ketahuilah al amthal (penyerupaan) dan al asybah (penyepadanan), putuskan sebagaimana yang paling disukai Allah s.w.t dari apa yang engkau yakini, dan yang paling hampir dengan al Haq" [5]

Telah maklum, bahasa nas nas Quran dan Sunnah tidak diwariskan kepada kita dengan membahaskan tentang setiap perkara yang terperinci, as Syatibiy telah menyatakan, "Syari'ah tidak menaskan setiap perkara yang rinci, Syari'ah datang dengan prinsip-prinsip yang al kulliyah (umum) dan mutlaq. setiap perincian itu mempunyai sukat timbang yang berbeza antara satu sama yang lain" [6]

Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah telah menjelaskan, "barangsiapa yang berkata: pada masalah ini tiada nas Sunnah dan tiada nas Quran, ini adalah asbab kejahilannya. Quran dan Sunnah telah menggariskan prinsip-prinsip yang umum, yang dibawahnya telah merangkumi. setiap sifat umum sesuatu masalah telah dinyatakan di dalam Quran dan Sunnah" [7]

Tidak dinafikan proses pembangunan dan pembaharuan dalam istinbat sesuatu hukum seiring permodenan konteks. Kerana Feqh dan Syari'ah, umumnya bertujuan merealisasikan kesejahteraan sekalian makhluk di dunia bahkan di akhirat [8]. Syari'at pada dimensi yang syumul dilihat sebagai, semua yang disyari'atkan Allah s.w.t pada hambanya, baik Aqidah, Ibadat, Akhlak, Muamalah, Perundangan Sosial pada setiap strata masyarakatnya yang majmuk untuk menyelia urus hubungan makhluk dengan tuhan, justeru makhluk sesama makhluk. 

Ini membawa kita untuk lebih teliti dalam berinteraksi dengan al Feqhu al Waqi' (realiti), al Feqhu at Tawaqqu' (kemungkinan), as Siyasah as Syar'iyah (politik), al Feqhu at Taghyir (perubahan) terutama dalam mendepani permasalahan-permasalahan moden.


Khubaib Akhi
Feqh wa Usuluhu, Universiti Yarmouk Jordan
disempurnakan dalam Bahasa Arab pada 11 Disember 2013
dialih bahasa ke Bahasa Melayu pada 4 Jun 2014


_________________________________________________

[1] al Bukhari dan Muslim
[2] al Jurjani, at Ta'rifat 1/168
[3] Abdur Raouf Kharabsyah, at Tahriru an Nuqul fi Ilmu al Usul 1/9
[4] Ibid 1/12
[5] Ibnu Qayyim al Jauziyyah, I'lam al Muaqqi'in 1/68
[6] as Syatibi, Muafaqat 4/91
[7] Ibnu Taymiyah, Majmu' Fatawa 34/206
[8] Manna' Qattan, Tarikh at Tasyri' al Islami  m/s 13

No comments: